O sadbakthulaara (O come all ye faithful)

1
సద్భక్తులారా!
లోకరక్షకుండు

బెత్లేహేమందు నేడు జన్మించేన్

రాజాధిరాజు

ప్రభువైన యేసు

నమస్కరింప రండి

నమస్కరింప రండి

నమస్కరింపరండి యుత్సాహముతో


2 సర్వేశ్వరుండు

నరరూప మెత్తి

కన్యకుఁ బుట్టి నేఁడు వేంచేసేన్

మానవజన్మ

మెత్తిన శ్రీ యెసూ
నీకు నమస్కరించి
నీకు నమస్కరించి

నీకు నమస్కరించి పూజింతుము

3 దూతలారా!
ఉత్సహించి పాడి

రక్షకుండైన యేసున్ నుతించుడి

పరాత్పరుండా

నీకు స్తోత్ర మంచు

నమస్కరింప రండి

నమస్కరింప
రండి
నమస్కరింప
రండి యుత్సాహముతో

4 యేసూ! ధ్యానించి
నీ పవిత్రజన్మ
మీవేళ స్తోత్రము నర్పింతుము
ఆనాదివాక్య
మాయె నరరూపు
నమస్కరింప రండి
నమస్కరింప రండి
నమస్కరింపరండి యుత్సాహముతో

4 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post